Poli Rehabilitasi Medik/Fisioterapi

Poliklinik Rehabilitasi Medik/Fisioterapi

Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Keterangan
dr.Kusuma Wardany.AR,Sp.KFR 12.15 - 13.00 WIB 13.30 - 16.30WIB 12.15 - 13.00 WIB 13.30 - 16.30WIB 13.30 - 16.30WIB 13.30 - 16.30WIB -