Poli Gigi

Poliklinik Gigi Dewasa

Nama Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Keterangan
drg. Budiono, MARS 08.00 - 14.00 WIB 08.00 - 14.00 WIB 08.00 - 14.00 WIB 08.00 - 14.00 WIB 08.00 - 14.00 WIB 08.00 - 14.00 WIB
drg. Budiono, MARS 17.00 - 19.00 WIB 17.00 - 19.00 WIB 17.00 - 19.00 WIB 17.00 - 19.00 WIB 17.00 - 19.00 WIB -